เกี่ยวกับวารสาร

ความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่เดิมเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสุรินทร์ โดยเปิดการสอนทางด้านวิชาพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2528 เกิดภาวะผู้เรียนทางสายครุศาสตร์มาก ตำแหน่งการบรรจุรับราชการครูน้อย ประกอบกับความเจริญเติบโตและการต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสูง สภาการฝึกหัดครูจึงได้จัดหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2542 ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ โดยมีการจัดให้ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปคณะวิชาอย่างสมบูรณ์ ภารกิจงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคมจึงได้สนับสนุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรูปแบบของบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป จึงได้มีการจัดทำวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ซึ่งทางคณะมุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดทำวารสารเข้าสู่ระบบ ทีซีไอ TCI เพื่อ จะได้พัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องให้เป็นวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตาม เกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ ความรู้ แนวคิด และความคิดเห็นทางวิชาการ ในสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ได้เขียนบทความและรายงานการวิจัย เพื่อเผยแพร่ พัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการศึกษา ค้นคว้า และเป็นแหล่งวิทยาการความรู้ด้านต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้

กำหนดเผยแพร่

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดออกเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดพิมพ์

จัดพิมพ์ครั้งละ 100 เล่ม

การเผยแพร่ฉบับ Online

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Website http://industrial-journal.srru.ac.th

สถานที่ออกแบบและจัดพิมพ์

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

HTML/CSS
Wordpress
Joomla
Drupal
PHP

Facebook fanpage

สิงก์ภายใน


ข้อมูลติดต่อ

E: indusjournal@srru.ac.th
T: (044) 041-555
M: (085) 636-6340
M: (099) 201-7522

Address

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
186
ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
32000

ผู้ดูแล

อาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E: weeranunviboonaut@srru.ac.th