กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ จันทร์ตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


5. รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


6. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงกต ศรีอุไร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธงไชยร

มหาวิทยาลัยมหิดล


9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน เนียมหอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


11. ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

1. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต

ประธานกรรมการ


2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พยอม

รองประธานกรรมการ


3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร พัวพันธ์

กรรมการ


4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด

กรรมการ


5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน สืบนุการณ์

กรรมการ


6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน

กรรมการ


7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์

กรรมการ


8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก

กรรมการและเลขานุการ 

กองจัดการ

1. นายมานะชัย จันทอก

ประธานกรรมการ


2. นางสาวนงนภัส สายแสง

กรรมการ


3. นางกมลพร ขุมทอง

กรรมการ


4. นายแดงน้อย ปูสาเดช

กรรมการ


5. นายโปเสก ภาณุรัตน์

กรรมการ


6. นายอภินันทิชัย โจมสติ

กรรมการ


7. นายอนุวัติ เปพาทย์

กรรมการ


8. นางสาวสุนทราภรณ์ เนินแก้ว

กรรมการ


9. นางสาววริศราภรณ์ ไตรปาน

กรรมการ


10. นางสาวกนิษฐา ขิมทอง

กรรมการ


11. นางสาวบังอร โสนทอง

กรรมการ


12. นางสาวอภิญญา ดุจพันธุ์

กรรมการและเลขานุการ


Facebook fanpage

สิงก์ภายใน


ข้อมูลติดต่อ

E: indusjournal@srru.ac.th
T: (044) 041-555
M: (085) 636-6340
M: (099) 201-7522

Address

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
186
ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
32000

ผู้ดูแล

อาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E: weeranunviboonaut@srru.ac.th