วารสารตีพิมพ์ล่าสุด

เกี่ยวกับวารสาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่เดิมเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูสุรินทร์ โดยเปิดการสอนทางด้านวิชาพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2528 เกิดภาวะผู้เรียนทางสายครุศาสตร์มาก ตำแหน่งการบรรจุรับราชการครูน้อย ประกอบกับความเจริญเติบโตและการต้องการพัฒนาประเทศไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสูง สภาการฝึกหัดครูจึงได้จัดหลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาครุศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ จึงได้จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2542 ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ โดยมีการจัดให้ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ได้เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปคณะวิชาอย่างสมบูรณ์ ภารกิจงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

Facebook fanpage

สิงก์ภายใน


ข้อมูลติดต่อ

E: indusjournal@srru.ac.th
T: (044) 041-555
M: (085) 636-6340
M: (099) 201-7522

Address

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
186
ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
32000

ผู้ดูแล

อาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E: weeranunviboonaut@srru.ac.th