วารสารวิชาการ

รายชื่อบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสหกรรม

ปีที่ 1 ฉบั้บที่ 2

กรกฏาคม - ธันวาคม 2559

 

บทความวิจัย<< < > >>

Facebook fanpage

สิงก์ภายใน


ข้อมูลติดต่อ

E: indusjournal@srru.ac.th
T: (044) 041-555
M: (085) 636-6340
M: (099) 201-7522

Address

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
186
ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
32000

ผู้ดูแล

อาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E: weeranunviboonaut@srru.ac.th