สถานะบทความ

สถานะการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ

ชื่อบทความ

ประเภท

สถานะ


1.
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ของห้องรับรองพิเศษชั้นหนึ่ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
บทความวิจัย
รอ

2.
ผลของความชื้นตอกําลังรับแรงอัดของบล็อกประสาน
บทความวิจัย
รอ
3.
การตัดสินใจของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ
บทความวิจัย
รอ

Facebook fanpage

สิงก์ภายใน


ข้อมูลติดต่อ

E: indusjournal@srru.ac.th
T: (044) 041-555
M: (085) 636-6340
M: (099) 201-7522

Address

วารสารวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
186
ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
32000

ผู้ดูแล

อาจารย์วีระนันต์ วิบูลย์อรรถ
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E: weeranunviboonaut@srru.ac.th